LED za budućnost!

Svjetleća dioda ili LED (od engl. light-emitting diode), često LE-dioda, posebna vrsta poluvodičke diode koja emitira svjetlost kada je propusno polarizirana, tj. kada kroz nju teče struja. Prilikom direktne rekombinacije para elektron-šupljina, emitira se foton svjetla. Takvo svojstvo imaju poluvodiči galijev arsenid (GaAs), galijev fosfid (GaP) i silicijev karbid (SiC). Ta pojava se naziva elektroluminiscencija. Boja emitiranog svjetla ovisi o poluvodiču, kao i o primjesama u njemu i varira od infracrvenog preko vidljivog do ultraljubičastog dijela spektra. (Izvor: Wikipedija)

Odgovori